Agszka
WIEK: 46
Dzielnica: Ursynów
pozycja w rankingu: 82

POMYSŁY UŻYTKOWNIKA

Jaki wpływ na życie szkoły powinni mieć uczniowie?

Agszka 26 lipiec 2015 Po pierwsze powinni móc uczyć się w swoim tempie, czyli należy dać dzieciom czas na opanowanie różnych treści/umiejętności w czasie, kiedy są na to gotowi. Co oznacza także "niegonienie" z materiałem i zmianę sposobu pracy np. trochę inne angażowanie dzieci, które „wyprzedzają” klasę. Oznacza też nieograniczanie za bardzo czasu podczas sprawdzianu czy klasówki. To powinna być też okazja do nauki, a nie wyścig z czasem, premiujący nie tyle tych, co potrafią myśleć, ale tych co mają łatwość pamięciowego zapamiętywania materiału i odporność na presję czasu. Po drugie, uczniowie powinni też współdecydować o tym, w jaki sposób będą pracować samodzielnie (w domu lub w szkole) – czyli np. większa dowolność prac domowych. Powinni mieć też większą autonomię w odrabianiu prac domowych (możliwość odrabiania tylko tych prac, które mają dla nich osobiście sens, bo np. są interesujące, pomagają coś zrozumieć czy wyćwiczyć jakąś umiejętność). Po trzecie, uczniowie powinni brać udział w ustalaniu różnych zasady obowiązujące w szkole i w klasie i być odpowiedzialni za ich przestrzeganie np. zasady dot. spędzania przerw (np. dziś często obowiązuje zakaz wychodzenia na dwór podczas przerw, a na korytarzach nie wolno biegać – powoduje to frustrację dzieci i nagminne łamanie zakazu), korzystania w szkole z urządzeń elektronicznych, dot. przemocy rówieśniczej i reagowania na nią, zasad zadawania prac domowych, oceniania (oczywiście stosownie do wieku). Po czwarte, powinni mieć wpływ na niektóre z nauczanych treści np. dzieci w starszych klasach podstawówek często skarżą się, że lekcje dot. przygotowania do życia w rodzinie są infantylne, że nie są traktowani przez nauczycieli poważnie, ich potrzeby w tym zakresie pozostają zupełnie niezaspokojone. Wybór niektórych metod czy pomocy dydaktycznych również mógłby być dyskutowany z uczniami, tak by skutkował ich większym zaangażowaniem.

Aby dodać komentarz musisz sie zalogować

W jaki sposób rodzice powinni uczestniczyć we współdecydowaniu o sprawach szkoły?

Agszka 26 lipiec 2015 W obecnym systemie prawnym rodzice jako Rada Rodziców mogą występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. W praktyce dyrekcja nie musi tych wniosków i opinii uwzględniać (może poza koniecznością uzgodnienia planu wychowawczego) i okazuje się, iż w sprawach kluczowych rodzice nie mają nic do powiedzenia i nie są dopuszczani nawet jako obserwatorzy (np. w procesie układania planu zajęć, który w szkołach wprowadzających drugą zmianę budzi bardzo wiele kontrowersji albo w sprawach wewnątrzszkolnych i przedmiotowych zasad oceniania). Brakuje też często nawyków zapraszania rodziców do współdecydowaniu o różnych kwestiach nawet typu wybór operatora zielonej szkoły (za którą płacą rodzice), sposób realizacji zajęć dot. wychowania w rodzinie. Problemem jest też kwestia stołówki, rodzice nie mają praktycznie żadnego wpływu na menu i jakość jedzenia, szczególnie w przypadku gdy np. stołówka obsługująca szkołę należy do przedszkola. Nauczyciele również bywają oporni w dopuszczeniu rodziców do większego udziału w życiu szkoły/klasy. O ile akceptują pomoc rodziców w zapewnianiu dodatkowych atrakcji i opieki podczas wycieczek, dość niechętnie przystają na propozycje rodziców, które wymagałyby od nich większego zaangażowania, inwencji lub zagrażałyby standardowej realizacji „podstawy programowej” (np. projekt edukacyjny wymagający częstych wyjść na zewnątrz, prowadzenie gazetki klasowej, wyjścia na basen, lodowisko zamiast w-f itp.). Problemem jest też obowiązkowa praca domowa- często koliduje ona z planami rodziców co do organizacji życia rodzinnego, ich domowym programem wychowawczym, a w przypadku dzieci, które nie chcą odrabiać pracy domowej naraża też relacje rodziców z dziećmi. Jako propozycje częściowego rozwiązania tych problemów widzę szkolenia dla Rad Rodziców, grona pedagogicznego i dyrekcji; promowanie dobrych przykładów jak „okrągłe stoły" dot. np. koncepcji pracy szkoły, zasad oceniania itp. angażujące radę rodziców, radę pedagogiczną, samorząd uczniowski, dyrekcję; wynagradzanie nauczycieli za inwencję i zaangażowanie. Rodzice (i dzieci) powinni mieć wpływ na kwestię prac domowych (i to na poziomie również indywidualnym, bo spora część rodziców domaga się prac domowych i widzi w nich sens, którego nie widzą inni). Brakuje też informacji nt. rad szkoły (czy warto, jak to się sprawdza w praktyce, czy może być rozwiązaniem na kulejący wpływ rodziców na życie szkoły).
 • Gallus Anonymus 17 wrzesień 2018
  fdsfdffds
 • Aby dodać komentarz musisz sie zalogować

  Jak budować wzajemne zaufanie i współpracę między dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami i uczniami?

  Agszka 26 lipiec 2015 Zaufanie buduje się w trakcie wspólnych działań. Problemem jest bardzo często nie tylko brak zaufania i różnice zdań między rodzicami, uczniami, dyrekcją/ gronem pedagogicznym, ale także między samymi rodzicami, samymi nauczycielami, albo nauczycielami i dyrekcją. Należy zakładać dobrą wolę każdej ze stron i elastycznie reagować na zmieniające się warunki i potrzeby. Dyrekcja tam, gdzie może powinna unikać pryncypialności, by wykazać dobrą wolę. W innych przypadkach rodzice (wypowiadam się głównie o relacjach między rodzicami a dyrekcją i nauczycielami) oczekiwaliby pełniejszej informacji o podejmowanych decyzjach i motywach za nimi stojących. Ponieważ generalnie dyrekcję i nauczycieli uważa się za gospodarzy szkoły, po ich stronie powinna leżeć inicjatywa zapraszania rodziców do udziału w życiu szkoły oraz podejmowaniu różnych ważnych decyzji dotyczących szkoły. Traktowanie ich jak partnerów zwiększa zaufanie, budzi większą odpowiedzialność i ogranicza ewentualną roszczeniowość.

  Aby dodać komentarz musisz sie zalogować

  Co zmienić, aby nauka w szkole była interesująca?

  Agszka 26 lipiec 2015 Po pierwsze, publiczny system edukacji powinien oferować także alternatywne modele nauczania czyli powinno otwierać się w każdej dzielnicy publiczne szkoły lub klasy Montessori, waldorfskie itp. (wiele dzieci i ich rodziców dużo lepiej by się w nich odnalazło niż w "tradycyjnej szkole). W pozostałych klasach/szkołach warto wykorzystywać dobre praktyk z alternatywnych modeli pedagogicznych, w tym: - wprowadzić obowiązek odbywania części zajęć na wolnym powietrzu/w naturze. O ile przedszkolaki mają „obowiązek” spędzić część czasu na dworze, dzieci w wieku szkolnym całymi miesiącami mogą nie opuszczać szkolnych murów. W wielu szkołach nie wypuszcza się dzieci nawet podczas przerw pod pozorem dbania o ich bezpieczeństwo, brak nauczycieli do opieki, łatwość opuszczenia terenu szkoły (niestety wielu rodziców również popiera takie rozwiązania). - zlikwidować szkolne ławki i wprowadzić do klas stoliki, przy których pracuje się w grupie oraz kąciki do samodzielnej pracy. W sposób bardziej naturalny i systematyczny wprowadzona zostanie praca zespołowa, a dzieci będą mogły także uczyć się od siebie nawzajem. - większa autonomia dzieci w wyborze tego, czego w danym momencie i w jakim tempie będą się uczyć (np. w blokach pracy samodzielnej). Po drugie, „nakłonić” nauczycieli do stosowania rozmaitych eksperymentów pedagogicznych typu „odwrócona lekcja”, „grywalizacja”, wykorzystanie tabletów itp. Po trzecie, ograniczyć ilość prac domowych i/lub wprowadzić bardziej twórcze prace domowe niż np. wypełnianie ćwiczeniówek oraz dać dzieciom wybór odrabiania tylko tych prac domowych, które mają dla nich sens. Po czwarte, ograniczyć ilość sprawdzianów, testów i kartkówek. Podobnie, czas trwania ewentualnych testów, sprawdzianów itp. powinien uwzględniać potrzeby uczniów, a nie zakładać odgórnie czasu ich trwania (zwykle krótkiego). Czyli, jeśli już są sprawdziany, to dajmy dzieciom szansę, aby podczas nich również mogły się czegoś nauczyć. Niech nie służą tylko rangowaniu dzieci. Po piąte, wprowadzić ocenę opisową przez cały okres trwania szkoły, aby nie uczyć pod stopnie i testy, który to system wpaja dzieciom fałszywy i szkodliwy przekaz co do celów i natury edukacji i nauki (jednym z celów edukacji jest oczywiście segregacja uczniów, ale to cel nieco kontrowersyjny).

  Aby dodać komentarz musisz sie zalogować